Vid dödsfall

När gode mannen/förvaltaren får besked om att huvudmannen är avliden ska han eller hon snarast möjligt meddela de anhöriga. Enligt gällande bestämmelser ska de förvaltade tillgångarna genast efter godmanskapets eller förvaltarskapets upphörande överlämnas till någon av dödsbodelägarna. En skriftlig anmälan om dödsfallet bör också ges in till överförmyndarnämnden. Sluträkning ska inlämnas till överförmyndarnämnden inom en månad efter huvudmannens död. Till sluträkningen bör bifogas ett dödsfallsintyg och en släktutredning vilka beställes hos skatteverket.

Om det finns anhöriga

När huvudmannen avlider upphör godmanskapet/förvaltarskapet och därefter lämnar nämnden inga tillstånd till uttag av huvudmannens medel. Möjligheterna att ta ut pengar från huvudmannens konton är därmed stängda. Dock kan räkningar för hyra, skatter, begravning etc. behöva betalas under tiden fram till dess anhöriga påträffas och detta synes numera vara möjligt genom bankernas medverkan. Den före detta gode mannen/förvaltaren kan överlämna dödsboets räkningar till banken som sedan gör utbetalningar från konto som har tillhört den avlidne.

Enligt gällande begravningslag ska den avlidne antingen kremeras eller gravsättas senast 1 månad efter dödsfallet. Finns det inte någon som ordnar med gravsättning, till exempel att anhöriga vägrar befatta sig med begravningen eller att ingen anhörig påträffas, är kommunen skyldig att ordna detta. I första hand är det kommunen där den avlidne senast var folkbokförd som har den skyldigheten. Det kan också bli kommunen där dödsfallet inträffade om den avlidne inte var folkbokförd i Sverige. Ersättning för kostnaderna har kommunen rätt att få av dödsboet.

Efterlämnar den avlidne enbart tillgångar som täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet ska anmälan göras till socialförvaltningen och det är deras skyldighet att inge dödsboanmälan till tingsrätten. Saknas anhöriga i sådana fall ska inte den före detta gode mannen vidtaga några åtgärder för att ordna med begravning av den avlidne. Även den detaljen ordnas genom socialförvaltningens försorg .Finns det anhöriga är det givetvis deras angelägenhet att ombesörja att den avlidne begravs och om det behövs begära begravningshjälp från kommunen.

Den före detta gode mannen/förvaltaren ska vårda den avlidnes egendom till dess att egendomen kan överlämnas till dödsbodelägarna. Under den tiden kan den före detta gode mannen/förvaltaren endast vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att behålla egendomen. Skuldsättning för någonting annat än för begravning eller vad som kan hänföras till förvaltningen är inte lämpligt. Anträffas inte de anhöriga ska anmälan göras till överförmyndarnämnden så att nämnden kan förordna god man för bortovarande enligt 11 kap 3 § föräldrabalken.

När anhöriga påträffas ska den före detta gode mannen/förvaltaren omgående överlämna sin förvaltning och samtidigt redogöra för vad han eller hon har gjort under tiden från dödsdagen.

Finnes anhöriga men dessa vägrar att befatta sig med den avlidne ska den före detta gode mannen/förvaltaren kunna vända sig till socialförvaltningen, som enligt vad som ovan sagts är skyldig att ordna med begravning. Socialförvaltningen ska även enligt ärvdabalken ta hand om den avlidnes egendom och underrätta delägarna om dödsfallet.

Om anhöriga saknas

Saknas anhöriga till den avlidne inträder allmänna arvsfonden som dödsbodelägare. Redovisningshandlingar som ingivits till överförmyndarnämnden expedieras därför till fonden när sluträkning har granskats.

Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet och gode mannen/förvaltaren ska av den anledningen anmäla dödsfallet dit. Efter sådan anmälan ska Kammarkollegiet förordna en god man som företräder fonden vid boutredningen. Den förutvarande gode mannen/förvaltaren har sedan att följa de direktiv som lämnas från fondens sida beträffande överlämnandet av den avlidnes egendom.

Inte så sällan förordnar Kammarkollegiet den förutvarande gode mannen/förvaltaren som sin god man. Det är Kammarkollegiets uppgift att övervaka att den gode man de förordnar fullgör sin uppgift. Någon redovisning till överförmyndarnämnden blir således inte aktuell.

Kontakta oss

Att ta farväl av någon nära och kär är en betungande situation att ställas inför och mycket praktiskt behöver ordnas med. Kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.

Kontakta oss